24.1 C
Rome
Friday, October 7, 2022

11b859b7-62fa-4c58-951e-203a2e89a152

e6066b00-70d7-421d-8d1b-3c3c75d94504
1c5d1150-5aa9-4e43-a211-3aae675ffa03

Trending

ඉතාලි එන්නේ කොහොමද?

ඉතාලියට එන එක බොහෝ දෙනෙක්ගේ හීනයක් හා ආශාවක්. මේ නිසාම බොහෝ දෙනෙක් ඉතාලියට පැමිනෙන්න ගොස් වැඩ වරද්දා ගත් අවස්ථා හා හරි පාරෙන්...